Privacy Policy

Wie wij zijn:
www.femtilator.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

femtilator.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Email adres
– Telefoonnummer
– Adres
– Postcode en Plaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@femtilator.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

femtilator.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het doen toekomen van de door u bestelde femtilator planner 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen

Geautomatiseerde besluitvorming en gegevensverwerking

femtilator.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van femtilator.nl) tussen zit. femtilator.nl verwerkt gegevens op de volgende manier:

  • Gegevens worden niet gedeeld met derde partijen, op de hosting na. De site is beveiligd door middel van SSL encryptie.
  • E-mail en mailinglijsten: femtilator.nl verstuurt digitale nieuwsbrieven en/of aanbiedingen met MailChimp. MailChimp mag uw emailadres en eventuele overige persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden voor de nieuwsbrief. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
  • Website hosting, inclusief emailadressen van femtilator. femtilator.nl neemt webhosting af van Flexwebhosting.nl. Flexwebhosting.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Flexwebhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

femtilator.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia, Bedrijfsnaam en Emailadres                                 > 10 jaar >
    Wij houden u graag op de hoogte door middel van onze  nieuwsbrieven voorzien van relevante informatie mbt ons aanbod/assortiment. 
         
    Delen van persoonsgegevens met derden

femtilator.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

femtilator.nl gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door femtilator.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om  de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@femtilator.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

femtilator.nl  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

femtilator.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft,  dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@femtilator.nl

femtilator.nl  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Aanvullende maatregelen die wij nemen ter bescherming van uw gegevens

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– SSL:  Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Datum privacybeleid

Bovenstaand privacybeleid is ingegaan op 2-12-2020 en met het publiceren vervallen voorgaande versies.